Testiranje na koronavirus

Testiranje na HIV

Primjena EU digitalne COVID potvrde ili predočenje odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju na SARS-CoV-2

Kako se naručiti na pregled

ZA TESTIRANJE NA KORONAVIRUS MOLIMO SLIJEDITE UPUTE OVDJE

Za ostale specijalističke pretrage u našoj Klinici bolesnici se mogu naručiti putem
– online obrasca za naručivanje,
– osobnim dolaskom
u Jedinicu za centralno naručivanje bolesnika (prizemlje Upravne zgrade),
– telefona – hepatalna ambulanta (01/2826 186); urološka ambulanta (01/28 26 187); ostale dijagnostičke ambulante (01/28 26 140)
– telefaksa 01/2826 188 ili
– e-mailom na adresu narucivanje@bfm.hr uz priloženu presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite i presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom.

Online naručivanje

  Uputnica liječnika opće medicine ( crvena ) ili uputnica specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite

  Dokument 2

  Dokument 3

  Posjeti bolesnicima za vrijeme pandemije bolesti COVID-19

  Posjeti odraslim bolesnicima na Zavodima/Odjelima Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ nisu dozvoljeni zbog aktualne epidemiološke situacije.
  Posjeti bolesnicima u odjelima Zavoda za infektivne bolesti djece dozvoljeni su, a regulirani su važećim Kućnim redom Zavoda/Odjela.
  Za vrijeme posjeta posjetitelji su obavezni pridržavati se standardnih higijenskoepidemioloških mjera (pranje/dezinfekcija ruku, nošenje maske, fizička distanca), a u slučaju nejasnoća konzultirati se s osobljem Zavoda/Odjela, prvenstveno odjelnim sestrama.
  Reguliranje posjeta podložno je promjenama, a prvenstveno ovisi o aktualnoj epidemiološkoj situaciji.

  Ravnateljstvo Klinike

  19. lipnja 2020.

  Pristup medicinskoj dokumentaciji

  Poštovani pacijenti,

  Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji zajamčeno je odredbama u članku 23. stavku 1. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 168/04, 37/08, u daljnjem tekstu: ZZPP) koji se temelji na pravu pacijenta na obaviještenost o svom zdravstvenom stanju. Pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti te ima pravo o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije.

  Medicinska dokumentacija koja se uručuje pacijentu po završenom liječničkom pregledu, odnosno, po završenom liječenju, propisuje se posebnim zakonom kojim se uređuju vrste i sadržaj te način vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom.

  U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju ima bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno, skrbnik pacijenta. Navedene osobe imaju pravo o svom trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije. Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju, pacijent daje pisanom izjavom, solemniziranom od javnog bilježnika.

   

  POSTUPNIK IZDAVANJA PRESLIKE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PACIJENTU I/ILI OSOBI KOJA JE PO ZAKONU OVLAŠTENA ZAHTIJEVATI PRESLIKU MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

   

  Postupak izdavanja preslike medicinske dokumentacije pacijentu i/ili osobi koja je po zakonu ovlaštena zahtijevati presliku medicinske dokumentacije, započinje ispunjavanjem obrasca Zahtjev za izdavanje preslike medicinske dokumentacijeOB-SMD2-1.0 (u daljnjem tekstu: Zahtjev) koji je dostupan na dnu stranice.

  • Zahtjev može podnijeti pacijent, uz presliku važeće osobne iskaznice.
  • Ukoliko Zahtjev podnosi osoba koja je po zakonu ovlaštena zahtijevati presliku medicinske dokumentacije, odnosno bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra, zakonski zastupnik, odnosno, skrbnik pacijenta tada prilaže:
  • preslike važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
  • preslike važeće osobne iskaznice pacijenta ako je isti posjeduje (osim kada se traži medicinska dokumentacija umrlog pacijenta), kao i
  • dokaza na temelju kojeg se zahtijeva medicinska dokumentacija (dokaz o srodstvu / rodni list, izvadak iz matice rođenih ili umrlih, vjenčani list, punomoć, odluka nadležnog tijela itd.)
  • Nakon smrti pacijenta, pravo na presliku medicinske dokumentacije imaju uži srodnici pacijenta, odnosno, u skladu sa čl. 24. Zakona o zaštiti prava pacijenata – bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno, skrbnik pacijenta.

  Zahtjev i potrebni dokumenti mogu se:

  • predati osobno urudžbiranjem u Službi za opće, pravne i kadrovske poslove
  • poslati poštom na adresu: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska cesta 8, 10 000 Zagreb, Odjel za medicinsku dokumentaciju
  • poslati elektroničkom poštom na e-mail adresu: ozmd@bfm.hr

  Zahtjevi se rješavaju u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja, a ukoliko je potrebno dulje vrijeme za rješavanje, podnositelji zahtjeva će o tome biti obaviješteni putem telefona, odnosno, putem elektroničke pošte, navedene u zahtjevu, uz navođenje novog roka za rješavanje zahtjeva. Ukoliko je zahtjev nepotpun/neuredan, podnositelj se u roku od pet (5) radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva poziva da predmetni dokument dopuni/uredi. Podnositelj zahtjeva se poziva na dopunu na isti način na koji je podnio zahtjev.

   

  NAKNADA TROŠKOVA

  U skladu sa čl. 23. st. 1. ZZPP (NN 169/04 i 37/08), Klinika naplaćuje trošak preslikavanja medicinske dokumentacije, skeniranja medicinske dokumentacije iznad 50 listova papira (skeniranje do 50 listova papira se ne naplaćuje), kao i trošak CD-a i DVD-a, u skladu s cijenama koje su određene Odlukom o cijeni izrade preslike medicinske dokumentacije te cijeni izrade fotokopije ostale dokumentacije (Broj: 01-494-1-2021 od 06. travnja 2021.) te se cjenik usluga prilaže u nastavku.

  Naziv usluge Jedinica mjere

  /list/komad

  Cijena bez PDV- a Cijena s PDV-om
  Preslika medicinske dokumentacije 1 list 1,00 kuna 1,25 kuna
  Preslika ostale dokumentacije 1 list 1,00 kuna 1,25 kuna
  CD /DVD 1 komad 10 kuna 12,50 kuna
  Skeniranje medicinske dokumentacije / ostale dokumentacije iznad 50 listova papira (skeniranje do 50 listova se ne naplaćuje   

   

      1 list

      

   

       1,00 kuna           

   

   

  1,25 kuna

   

  Podnositelj zahtjeva podmiruje račun na blagajni Klinike ili uplatom na račun Klinike naveden na ispostavljenom računu. Medicinska dokumentacija se izdaje podnositelju Zahtjeva nakon uplate troška i dostave dokaza o uplati.

  Zahtjev za izdavanje preslike medicinske dokumentacije

  Hitan prijam za djecu i odrasle

  Ambulantna služba za hitan prijam bolesnika radi od 0 do 24 sata.

  Odjel za hitan prijam bolesnika (tzv. Centralna prijamna ambulanta „CPA“) sastoji se od ambulante za odrasle bolesnike i ambulante za djecu.

  Odjel za hitan prijam bolesnika vrši hitne i kontrolne preglede, trijažu, dijagnostiku i inicijalno liječenje svih bolesnika koji dolaze u Kliniku samostalno ili su upućeni od liječnika obiteljske medicine ili drugih specijalista. Bolesnici se pregledavaju po stupnju hitnosti koji procjenjuje medicinska sestra ili liječnik. Za prvi kao i za kontrolni pregled bolesnik obavezno treba imati uputnicu, ukoliko se ne radi o hitnom stanju.

  Ambulanta za djecu radi od 8,00 do 22,00 sata radnim danom te od 8,00 do 20,00 sati subotom, nedjeljom i blagdanom, nakon čega se, tijekom noćnog dežurstva, pregled djece obavlja u ambulanti za odrasle bolesnike.

   

  Radno vrijeme Dječje ambulante za hitan prijam

  RADNIM DANOM
  DJECA DO 7 GODINA STAROSTI PREGLEDAVAJU SE OD 8:00 DO 22:00 SATA U DJEČJOJ AMBULANTI (UPIS PACIJENATA DO 21:00), A NAKON 22:00 SATA U CENTRALNOJ PRIJAMNOJ AMBULANTI
  DJECA OD 8 DO 14 GODINA STAROSTI PREGLEDAVAJU SE OD 8:00 DO 15:00 SATI U DJEČJOJ AMBULANTI, A NAKON 15:00 SATI U CENTRALNOJ PRIJAMNOJ AMBULANTI
  SUBOTOM, NEDJELJOM I BLAGDANOM
  DJECA DO 7 GODINA STAROSTI PREGLEDAVAJU SE OD 8:00 DO 20:00 SATI U DJEČJOJ AMBULANTI  (UPIS PACIJENATA DO 19:00), A NAKON 20:00 SATA U CENTRALNOJ PRIJAMNOJ AMBULANTI
  DJECA OD 8 DO 14 GODINA STAROSTI PREGLEDAVAJU SE 0 – 24 SATA U CENTRALNOJ PRIJAMNOJ AMBULANTI

  Raspored radnog vemena Dječje ambulante za hitan prijam preuzmite OVDJE

  Hematološke i biokemijske laboratorijske pretrage rade se 24 sata, ukoliko specijalist infektolog procijeni da ih je potrebno učiniti u interesu bolesnika, a također se rade bakteriološki i serološki nalazi. RTG služba radi od 8,00 do 15,00 sati, kada je dostupan i specijalist radiolog te do 20,00 sata kada se može obaviti RTG snimka, ali bez specijalističkog nalaza. Tijekom subote i nedjelje RTG služba radi od 8,00 do 15,00 sati, a snimanje se može obaviti do 17,00 sati.

  Nalazi mikrobioloških pretraga mogu se podići na šalteru prijamne ambulante nakon 4-5 dana od uzimanja materijala za pretragu (bris ždrijela, urinokultura, hemokultura, stolica i sl.).

  Kontakt telefoni: 01/2826-210 (ambulanta za odrasle), 01/ 2826-144 (ambulanta za djecu).

  Dnevne bolnice za djecu i odrasle

  U okviru pružanja skrbi bolesnicima s infektivnim bolestima, osim ambulantnog te “klasičnog” bolničkog liječenja (hospitalizacije), u Klinici je organizirano i liječenje bolesnika u tzv. Dnevnoj bolnici.
  Dnevna bolnica služi za kratkotrajnu hospitalizaciju bolesnika kojima je potrebna opservacija, jednostavna dijagnostička obrada i najčešće kratkotrajna parenteralna antimikrobna terapija. Najkraći boravak bolesnika u Dnevnoj bolnici je 6 sati, a najdulji 24 sata. Nakon uzimanja podataka o bolesti i kliničkog pregleda odlučuje se o primitku bolesnika u Dnevnu bolnicu. U Dnevnoj bolnici se uzimaju potrebne laboratorijske pretrage te provodi odgovarajući klinički nadzor i liječenje bolesnika. Ovisno o kliničkoj slici, tijeku bolesti te nalazima, liječnik odlučuje o postupku liječenja, trajanju boravka i otpustu iz Dnevne bolnice, kao i eventualnoj potrebi za “klasičnom hospitalizacijom”.
  Dnevna bolnica za odrasle bolesnike nalazi se u sklopu Odjela za opću infektologiju dok se Dnevna bolnica za djecu nalazi na tri lokacije, odnosno tri odjela u sklopu Zavoda za infektivne bolesti djece  (Odjel za novorođenčad i dojenčad, Odjel za malu djecu s Jedinicom za intenzivno liječenje i Odjel za predškolsku i školsku djecu). Za djecu hospitaliziranu u dječjim dnevnim bolnicama skrbe liječnici pojedinih dječjih odjela gdje se Dnevna bolnica nalazi.

  Više informacija o Dnevnim bolnicama za djecu i odrasle pročitajte u sljedećim uputama:
  Dnevna bolnica za odrasle
  Dnevna bolnica za djecu – Odjel za predškolsku i školsku djecu
  Dnevna bolnica za djecu – Odjel za malu djecu s JIL-om

  Kako doći do nas

  POSJETITE NAS:Naša adresa je Mirogojska cesta 8, 10 000, Zagreb, Hrvatska. TEL +385 1 2826-222
  Ako koristite javni gradski prijevoz: tramvajske linije broj 8 i 14 u smjeru Mihaljevca odvest će vas do stanice „Gupčeva zvijezda“ na kojoj silazite.
  Uputite se Mirogojskom cestom do križanja s malom uličicom Rockefellerova, odakle možete ući u Kliniku. Ulaz automobilom u Kliniku moguć je isključivo iz Mirogojske ceste br. 8 (ulazna rampa).