OGRANIČENJE ULAZA OSOBNIM VOZILIMA U BOLNIČKI KRUG

Zbog izvođenja građevinskih radova u vidu izgradnje i rekonstrukcije bolničkih zgrada te osiguranja sigurnosti i nesmetanog rada, u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska 8, Zagreb, primjenjuje se posebna regulacija ulaska, kretanja i parkiranja vozila unutar bolničkog kruga.

Ulazak vozilima u krug Klinike dozvoljen je samo za taksi, sanitetska i vozila hitne medicinske pomoći te za vozila s posebnom dozvolom za ulazak.
Za vrijeme korištenja zdravstvene skrbi ili dolaska u posjetu u Kliniku za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević”, osobno vozilo trebate parkirati izvan bolničkog kruga.

Ako se radi o osobi s invaliditetom ili teško pokretnoj osobi preporuča se dolazak s pratnjom koja će pacijenta odvesti kolicima do bolničkog odjela. Ukoliko su potrebna kolica za prijevoz pacijenta pratnja ih može zatražiti kod djelatnika Klinike.

Ukoliko se radi o teškom općem stanju osobe s invaliditetom ili teško pokretne osobe koju pratnja dovozi osobnim vozilom, iznimno je moguć ulaz u bolnički krug do traženog odjela.
Obveza je vozača osobnog vozila, odmah po iskrcaju pacijenta, izaći iz bolničkog kruga.

Prilikom ulaska obavezno je zaustavljanje na porti Klinike i javljanje djelatniku!

26.10.2022.

Kako se naručiti za pregled/pretragu

ZA TESTIRANJE NA KORONAVIRUS MOLIMO SLIJEDITE UPUTE OVDJE

Za ostale specijalističke i dijagnostičke pretrage u našoj Klinici bolesnici se mogu naručiti:

– putem online obrasca za naručivanje

– osobnim dolaskom u Jedinicu za centralno naručivanje bolesnika (prizemlje Upravne zgrade), radnim danom od 7.00 do 14.00 sati

–  telefonom – informacije i naručivanje radnim danom od 9.00 do 11.00 sati:
– hepatalna ambulanta tel. 01/2826 186;
– urološka ambulanta tel. 01/28 26 187;
– ostale dijagnostičke ambulante tel. 01/28 26 140. (Vađenje krvi obavlja se radnim danom od 7.15 do 9.15 sati.)

– e-mailom na adresu narucivanje@bfm.hr uz priloženu presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite i presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom. (Odgovor ćete dobiti u najkraćem roku, a najkasnije tri radna dana od zaprimanja e-mail upita).

Online naručivanje

  Uputnica liječnika opće medicine ( crvena ) ili uputnica specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite

  Dokument 2

  Dokument 3

  Serološko testiranje u svrhu dokaza protutitijela na hepatitis A

  Uzimanje uzoraka krvi za serološko testiranje na hepatitis A obavlja se u Dijagnostičkoj ambulanti Klinike (prizemlje Upravne zgrade, uz izlaznu rampu prema Rockefellerovoj ulici). Uzorkovanje se obavlja radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 10.00 do 11.30 sati. Pretraga se obavlja uz “A3” e-uputnicu nadležnog liječnika, a naručivanje nije potrebno. 

  Djeca do 18-te godine trebaju doći u pratnji roditelja ili zakonskog zastupnika/skrbnika. Za ovu pretragu ne trebate biti natašte.

  Rezultati serološkog testa na hepatitis A dostupni su tri radna dana nakon uzimanja uzorka. Do prispjeća nalaza nužno je pridržavanje epidemioloških mjera i preporuka radi sprječavanja fekalno-oralnog prijenosa hepatitisa A.

  Ovisno o Vašem izboru, nalazi se mogu preuzeti osobno (radnim danom od 10.00 do 14.00 sati na istoj lokaciji) ili se na Vaš zahtjev šalju na kućnu adresu.

  Posjeti bolesnicima

  POSJETI BOLESNICIMA U KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI „DR. FRAN MIHALJEVIĆ“

   1. Uvažavajući aktualnu epidemiološku situaciju bolesti COVID-19, dozvoljeni su posjeti bolesnicima koji ne boluju od COVID-19 kako slijedi:

  • vrijeme posjeta: utorkom, četvrtkom i nedjeljom, od 14.00 do 15.00 sati
  • trajanje posjeta: dozvoljeni su posjeti u trajanju od 30 minuta za jednog posjetitelja kod kojeg su isključeni, temeljem epidemiološke anamneze, simptomi kompatibilni s infektivnim bolestima, uključujući i COVID-19. Posjet druge osobe, nakon 30 minuta od prvog posjetitelja, moguć je uz prethodnu najavu i dogovor.
   • Posjet terminalnim i palijativnim odraslim bolesnicima, u svrhu posljednjeg oproštaja, može se dozvoliti i izvan predviđenog vremena posjeta. U tim okolnostima posjetu odobrava voditelj odjela ili njegova zamjena, odnosno nadležni liječnik u dežurstvu.
  • svaki posjetitelj se upisuje u Evidencijski obrazac za posjetitelje nakon uzete epidemiološke anamneze usmjerene na provjeru simptoma kompatibilnih s infektivnim bolestima, uključujući i COVID-19
  • posjetitelj je u obvezi nošenja medicinske maske, držanja fizičke distance, kao i provođenja higijene ruku
  • ukoliko je bolesnik koloniziran ili inficiran multirezistentnim hospitalnim patogenima, nadležna medicinska sestra/tehničar u obvezi je upoznati posjetitelja s mjerama kontaktne izolacije prema postojećoj Radnoj uputi za kontaktnu izolaciju
  • vrijeme posjete za pojedinog bolesnika može biti izmijenjeno u ovisnosti o opsegu posla, hitnih intervencija, pretraga i slično

  2. Posjeti odraslim bolesnicima smještenim u JIL-u koji ne boluju od COVID-19,  dozvoljeni su tri puta tjedno, utorkom, četvrtkom i nedjeljom, od 14.30 do 15.00 sati. U posjetu smije doći samo jedan posjetitelj u trajanju od 30 minuta.

  3. Posjeti djetetu smještenom u JIL-u dozvoljeni su svakodnevno od 13.00 do 18.00 sati, za jednog posjetitelja koji izvana ulazi u prostor JIL-a. Posjeti djetetu smještenom na odjelu, dozvoljeni su svakodnevno od 8.00 do 20.00 sati, a u posjet smije, istovremeno, doći jedan posjetitelj.

  4. Posjeti na odjelu/zavodu koji zbrinjava SARS-CoV-2 pozitivne bolesnike

  • Posjeti odraslim SARS-CoV-2 pozitivnim bolesnicima smještenim u JIL-u, dozvoljeni su na balkonu, ispred soba JIL-a, dva puta tjedno, utorkom i četvrtkom, od 14.00 do 14.30 sati. U posjetu smije doći samo jedan posjetitelj, a posjet smije trajati najduže 15 minuta.
  • Posjeti na odjelu/zavodu koji zbrinjava SARS-CoV-2 pozitivne bolesnike Dozvoljeni su posjeti samo u iznimnim okolnostima, u svrhu posljednjeg oproštaja od terminalnog i/ili palijativnog bolesnika oboljelog od COVID-19. Posjet dozvoljava voditelj odjela ili njegova zamjena, odnosno nadležni liječnik u dežurstvu u skladu s tehničkim i organizacijskim mogućnostima odjela /zavoda. Dozvoljava se ulaz jednog posjetitelja, u vremenu koje se dogovara s voditeljem odjela ili njegovom zamjenom, odnosno nadležnim liječnikom u dežurstvu.

  Reguliranje posjeta podložno je promjenama te prvenstveno ovisi o aktualnoj epidemiološkoj situaciji.

  9. lipnja 2022.

  Saznajte više o nekim bolestima (majmunske boginje, hepatitis A, ospice itd.)

  Saznajte više o nekim bolestima

  Majmunske boginje
  Letak – Majmunske boginje – upute za bolesnike

  Hepatitis A
  Letak – hepatitis A
  Više informacija na portalu hepatitis.hr

  Ospice
  Letak – ospice.pdf

  Groznica zapadnog Nila
  Brošura
  Poster

  Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom (mišja groznica) 
  HVBS_letak (za zdravstvene djelatnike)
  HVBS_brošura (za građane)
  HVBS_plakat (za građane)

  Pristup medicinskoj dokumentaciji

  Poštovani pacijenti,

  Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji zajamčeno je odredbama u članku 23. stavku 1. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 168/04, 37/08, u daljnjem tekstu: ZZPP) koji se temelji na pravu pacijenta na obaviještenost o svom zdravstvenom stanju. Pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti te ima pravo o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije.

  Medicinska dokumentacija koja se uručuje pacijentu po završenom liječničkom pregledu, odnosno, po završenom liječenju, propisuje se posebnim zakonom kojim se uređuju vrste i sadržaj te način vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom.

  U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju ima bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno, skrbnik pacijenta. Navedene osobe imaju pravo o svom trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije. Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju, pacijent daje pisanom izjavom, solemniziranom od javnog bilježnika.

   

  POSTUPNIK IZDAVANJA PRESLIKE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PACIJENTU I/ILI OSOBI KOJA JE PO ZAKONU OVLAŠTENA ZAHTIJEVATI PRESLIKU MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

   

  Postupak izdavanja preslike medicinske dokumentacije pacijentu i/ili osobi koja je po zakonu ovlaštena zahtijevati presliku medicinske dokumentacije, započinje ispunjavanjem obrasca Zahtjev za izdavanje preslike medicinske dokumentacijeOB-SMD2-1.0 (u daljnjem tekstu: Zahtjev) koji je dostupan na dnu stranice.

  • Zahtjev može podnijeti pacijent, uz presliku važeće osobne iskaznice.
  • Ukoliko Zahtjev podnosi osoba koja je po zakonu ovlaštena zahtijevati presliku medicinske dokumentacije, odnosno bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra, zakonski zastupnik, odnosno, skrbnik pacijenta tada prilaže:
  • preslike važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
  • preslike važeće osobne iskaznice pacijenta ako je isti posjeduje (osim kada se traži medicinska dokumentacija umrlog pacijenta), kao i
  • dokaza na temelju kojeg se zahtijeva medicinska dokumentacija (dokaz o srodstvu / rodni list, izvadak iz matice rođenih ili umrlih, vjenčani list, punomoć, odluka nadležnog tijela itd.)
  • Nakon smrti pacijenta, pravo na presliku medicinske dokumentacije imaju uži srodnici pacijenta, odnosno, u skladu sa čl. 24. Zakona o zaštiti prava pacijenata – bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno, skrbnik pacijenta.

  Zahtjev i potrebni dokumenti mogu se:

  • predati osobno urudžbiranjem u Službi za opće, pravne i kadrovske poslove
  • poslati poštom na adresu: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska cesta 8, 10 000 Zagreb, Odjel za medicinsku dokumentaciju
  • poslati elektroničkom poštom na e-mail adresu: ozmd@bfm.hr

  Zahtjevi se rješavaju u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja, a ukoliko je potrebno dulje vrijeme za rješavanje, podnositelji zahtjeva će o tome biti obaviješteni putem telefona, odnosno, putem elektroničke pošte, navedene u zahtjevu, uz navođenje novog roka za rješavanje zahtjeva. Ukoliko je zahtjev nepotpun/neuredan, podnositelj se u roku od pet (5) radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva poziva da predmetni dokument dopuni/uredi. Podnositelj zahtjeva se poziva na dopunu na isti način na koji je podnio zahtjev.

   

  NAKNADA TROŠKOVA

  U skladu sa čl. 23. st. 1. ZZPP (NN 169/04 i 37/08), Klinika naplaćuje trošak preslikavanja medicinske dokumentacije, skeniranja medicinske dokumentacije iznad 50 listova papira (skeniranje do 50 listova papira se ne naplaćuje), kao i trošak CD-a i DVD-a, u skladu s cijenama koje su određene Odlukom o cijeni izrade preslike medicinske dokumentacije te cijeni izrade fotokopije ostale dokumentacije (Broj: 01-494-1-2021 od 06. travnja 2021.) te se cjenik usluga prilaže u nastavku.

  Naziv usluge Jedinica mjere

  /list/komad

  Cijena bez PDV- a* Cijena s PDV-om*
  Preslika medicinske dokumentacije 1 list 1,00 HRK (0,13 EUR) 1,25 HRK (0,17 EUR)
  Preslika ostale dokumentacije 1 list 1,00 HRK (0,13 EUR) 1,25 HRK (0,17 EUR)
  CD /DVD 1 komad 10,00 HRK (1,33 EUR) 12,50 HRK (1,66 EUR)
  Skeniranje medicinske dokumentacije / ostale dokumentacije iznad 50 listova papira (skeniranje do 50 listova se ne naplaćuje) 1 list 1,00 HRK (0,13 EUR)  1,25 HRK (0,17 EUR)

  *fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

  Podnositelj zahtjeva podmiruje račun na blagajni Klinike ili uplatom na račun Klinike naveden na ispostavljenom računu. Medicinska dokumentacija se izdaje podnositelju Zahtjeva nakon uplate troška i dostave dokaza o uplati.

  Zahtjev za izdavanje preslike medicinske dokumentacije

  Hitan prijam za djecu i odrasle

  Ambulantna služba za hitan prijam bolesnika radi od 0 do 24 sata.

  Odjel za hitan prijam bolesnika (tzv. Centralna prijamna ambulanta „CPA“) sastoji se od ambulante za odrasle bolesnike i ambulante za djecu.

  Odjel za hitan prijam bolesnika obavlja hitne i kontrolne preglede, trijažu, dijagnostiku i inicijalno liječenje svih bolesnika koji dolaze u Kliniku samostalno ili su upućeni od liječnika obiteljske medicine ili drugih specijalista. Bolesnici se pregledavaju po stupnju hitnosti koji procjenjuje medicinska sestra ili liječnik.

  Za prvi pregled, kao i za kontrolni pregled, bolesnik obavezno treba imati uputnicu, ukoliko se ne radi o hitnom stanju.

  Odjel za hitan prijam bolesnika – odrasli (ambulanta za hitan prijam odraslih bolesnika) privremeno je smješten u kontejnere postavljene ispred zgrade Centralnog dijagnostičkog laboratorija (CDL) Klinike.
  Radno vrijeme: 0 – 24 sata
  Kontakt telefon: 01/2826-210

  Odjel za hitan prijam bolesnika – djeca (ambulanta za hitan prijam djece u dobi 0 – 18 godina) nalazi se u prizemlju Upravne zgrade Klinike (velika žuta zgrada), uz izlaznu rampu prema Rockefellerovoj ulici.
  Radno vrijeme: 0 – 24 sata
  Kontakt telefon: 01/2826-144

  Hematološke i biokemijske laboratorijske pretrage rade se tijekom 24 sata, ukoliko specijalist infektolog procijeni da ih je potrebno učiniti u interesu bolesnika, a također se rade mikrobiološke i ostale pretrage.

  Radiološko snimanje za potrebe Odjela za hitan prijam bolesnika može se obaviti u vremenu od 0.00 do 24.00 sata. Radiolog očitava snimke radnim danom u vremenu od 8.00 do 22.00 sata, a subotom, nedjeljom i blagdanom u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.

  Nalazi mikrobioloških pretraga uzorkovanih u Odjelu za hitan prijam bolesnika mogu se podići na šalteru prijamne ambulante (privremeno u kontejneru za upis bolesnika). Nalazi se izdaju radnim danom od 8.00 do 20.00 sati.

  Rezultati obavljenih mikrobioloških pretraga dostupni su ovisno o traženoj pretrazi: npr. nakon 4 – 5 dana od uzimanja materijala za pretragu (bris ždrijela, urinokultura, stolica i sl.); nakon 5 – 7 dana od uzimanja materijala za pretragu (hemokulture).

  Rezultati RT-PCR testiranja obriska nazofarinksa na SARS-CoV-2 gotovi su unutar 24 sata, a iznimno, zbog obima posla, čekaju se do maksimalno 48 sati. Nalaz se dostavlja putem e-pošte samo u slučaju kada je prilikom upisa bolesnika ostavljena valjana e-mail adresa.

  Dnevne bolnice za djecu i odrasle

  U okviru pružanja skrbi bolesnicima s infektivnim bolestima, osim ambulantnog te “klasičnog” bolničkog liječenja (hospitalizacije), u Klinici je organizirano i liječenje bolesnika u tzv. Dnevnoj bolnici.
  Dnevna bolnica služi za kratkotrajnu hospitalizaciju bolesnika kojima je potrebna opservacija, jednostavna dijagnostička obrada i najčešće kratkotrajna parenteralna antimikrobna terapija. Najkraći boravak bolesnika u Dnevnoj bolnici je 6 sati, a najdulji 24 sata. Nakon uzimanja podataka o bolesti i kliničkog pregleda odlučuje se o primitku bolesnika u Dnevnu bolnicu. U Dnevnoj bolnici se uzimaju potrebne laboratorijske pretrage te provodi odgovarajući klinički nadzor i liječenje bolesnika. Ovisno o kliničkoj slici, tijeku bolesti te nalazima, liječnik odlučuje o postupku liječenja, trajanju boravka i otpustu iz Dnevne bolnice, kao i eventualnoj potrebi za “klasičnom hospitalizacijom”.
  Dnevna bolnica za odrasle bolesnike nalazi se u sklopu Odjela za opću infektologiju dok se Dnevna bolnica za djecu nalazi na tri lokacije, odnosno tri odjela u sklopu Zavoda za infektivne bolesti djece  (Odjel za novorođenčad i dojenčad, Odjel za malu djecu s Jedinicom za intenzivno liječenje i Odjel za predškolsku i školsku djecu). Za djecu hospitaliziranu u dječjim dnevnim bolnicama skrbe liječnici pojedinih dječjih odjela gdje se Dnevna bolnica nalazi.

  Više informacija o Dnevnim bolnicama za djecu i odrasle pročitajte u sljedećim uputama:
  Dnevna bolnica za odrasle
  Dnevna bolnica za djecu – Odjel za predškolsku i školsku djecu
  Dnevna bolnica za djecu – Odjel za malu djecu s JIL-om

  Kako doći do nas

  Naša adresa je Mirogojska cesta 8, 10 000, Zagreb.
  Ako koristite javni gradski prijevoz: tramvajske linije broj 8 i 14 u smjeru Mihaljevca dovest će vas do stanice „Gupčeva zvijezda“ na kojoj silazite.
  Uputite se Mirogojskom cestom do križanja s malom uličicom Rockefellerova, odakle možete ući u Kliniku (samo za pješake).

  Ograničenje ulaza osobnim vozilima u bolnički krug

  Zbog izvođenja građevinskih radova u vidu izgradnje i rekonstrukcije bolničkih zgrada te osiguranja sigurnosti i nesmetanog rada, u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska 8, Zagreb, primjenjuje se posebna regulacija ulaska, kretanja i parkiranja vozila unutar bolničkog kruga.

  Ulazak vozilima u krug Klinike dozvoljen je samo za taksi, sanitetska i vozila hitne medicinske pomoći te za vozila s posebnom dozvolom za ulazak.
  Za vrijeme korištenja zdravstvene skrbi ili dolaska u posjetu u Kliniku za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević”, osobno vozilo trebate parkirati izvan bolničkog kruga.
  Ako se radi o osobi s invaliditetom ili teško pokretnoj osobi preporuča se dolazak s pratnjom koja će pacijenta odvesti kolicima do bolničkog odjela. Ukoliko su potrebna kolica za prijevoz pacijenta pratnja ih može zatražiti kod djelatnika Klinike.

  Ukoliko se radi o teškom općem stanju osobe s invaliditetom ili teško pokretne osobe koju pratnja dovozi osobnim vozilom, iznimno je moguć ulaz u bolnički krug do traženog odjela.
  Obveza je vozača osobnog vozila, odmah po iskrcaju pacijenta, izaći iz bolničkog kruga.

  Prilikom ulaska obavezno je zaustavljanje na porti Klinike i javljanje djelatniku!