INFORMACIJE O ULASKU OSOBNIM VOZILIMA U BOLNIČKI KRUG

Zbog izvođenja građevinskih radova, a u cilju postizanja sigurnosti i nesmetanog rada, u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ (u daljnjem tekstu: Klinika), primjenjuje se posebna regulacija ulaska, kretanja i parkiranja vozila unutar bolničkog kruga.

Dana 15. svibnja 2023. zatvara se ulaz u bolnički krug iz Mirogojske ceste tako da će glavni pristup u krug Klinike biti ulaz iz Rockefellerove ulice koji će ujedno ostati i glavni izlaz.

Pacijentima koji koriste zdravstvene usluge Klinike, kao i osobama koje dolaze u posjetu hospitaliziranim pacijentima u Klinici, savjetuje se parkiranje izvan bolničkog kruga.

Osobama s invaliditetom i teško pokretnim osobama preporuča se dolazak s pratnjom koja će pacijenta odvesti kolicima do mjesta pružanja zdravstvene usluge. Ukoliko su potrebna kolica za prijevoz pacijenta pratnja ih može zatražiti kod djelatnika/portira Klinike.

Ulazak vozilima u krug Klinike dozvoljen je samo za taksi, sanitetska i vozila hitne medicinske pomoći te za vozila s posebnom dozvolom za ulazak koja se kratkotrajno zadržavaju u krugu Klinike.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

12.5.2023.

Kako se naručiti za pregled/pretragu

ZA TESTIRANJE NA KORONAVIRUS MOLIMO SLIJEDITE UPUTE OVDJE

Za ostale specijalističke i dijagnostičke pretrage u našoj Klinici bolesnici se mogu naručiti:

– putem online obrasca za naručivanje

– osobnim dolaskom u Jedinicu za centralno naručivanje bolesnika (prizemlje Upravne zgrade), radnim danom od 7.00 do 14.00 sati

–  telefonom 
– ambulanta za virusni hepatitis (“hepatalna ambulanta”) na tel. 01/2826 186; radnim danom od 9.00 do 11.00 sati ili e-mail hepatalna.ambulanta@bfm.hr
– ambulanta za urogenitalne infekcije (“urološka ambulanta”) na tel. 01/28 26 187; radnim danom od 9.00 do 11.00 sati
– ambulanta za kožno lokomotorni sustav na tel. 01/28 26 140; radnim danom od 11.00 do 13.00 sati
– ambulanta za središnji živčani sustav (CNS) na tel. 01/28 26 140; radnim danom od 11.00 do 13.00 sati
– dječja specijalistička ambulanta na tel. 01/28 26 140; radnim danom od 11.00 do 13.00 sati
– ostale dijagnostičke ambulante tel. 01/28 26 140; radnim danom od 11.00 do 13.00 sati (Vađenje krvi obavlja se radnim danom od 7.15 do 9.15 sati.)

– e-mailom na adresu narucivanje@bfm.hr uz priloženu presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite i presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom. (Odgovor ćete dobiti u najkraćem roku, a najkasnije tri radna dana od zaprimanja e-mail upita).

Online naručivanje

  Uputnica liječnika opće medicine ( crvena ) ili uputnica specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite

  Dokument 2

  Dokument 3

  Testiranje na koronavirus

  Od 1.3. 2024. u Klinici se više ne provodi testiranje na koronavirus preko uputnice niti uz plaćanje.

  Informacija o izdavanju nalaza testiranja na hripavac

  Molekularna dijagnostika (PCR) hripavca u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, od uzorkovanja do izdavanja nalaza, traje radnim danom od 48 sati do najviše 72 sata.

  Napominjemo kako se vikendom i blagdanom obrada i izdavanje nalaza dodatno produžuje 24 do 48 sati.

  Serološko testiranje u svrhu dokaza protutitijela na hepatitis A

  Uzimanje uzoraka krvi za serološko testiranje na hepatitis A obavlja se u Dijagnostičkoj ambulanti Klinike (prizemlje Upravne zgrade, uz izlaznu rampu prema Rockefellerovoj ulici). Uzorkovanje se obavlja radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 10.00 do 11.30 sati. Pretraga se obavlja uz “A3” e-uputnicu nadležnog liječnika, a naručivanje nije potrebno. 

  Djeca do 18-te godine trebaju doći u pratnji roditelja ili zakonskog zastupnika/skrbnika. Za ovu pretragu ne trebate biti natašte.

  Rezultati serološkog testa na hepatitis A dostupni su tri radna dana nakon uzimanja uzorka. Do prispjeća nalaza nužno je pridržavanje epidemioloških mjera i preporuka radi sprječavanja fekalno-oralnog prijenosa hepatitisa A.

  Ovisno o Vašem izboru, nalazi se mogu preuzeti osobno (radnim danom od 10.00 do 14.00 sati na istoj lokaciji) ili se na Vaš zahtjev šalju na kućnu adresu.

  Serološko testiranje u svrhu dokaza antitijela na koronavirus (SARS-CoV-2)

  Serološko testiranje na SARS-CoV-2, obavlja se radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 07.15 do 09.15 sati.
  Uzimanje uzoraka krvi za serološko testiranje obavlja se u Dijagnostičkoj ambulanti Klinike (prizemlje Upravne zgrade, uz izlaznu rampu prema Rockefellerovoj ulici). Naručivanje nije potrebno.
  Rezultati serološkog testa na SARS-CoV-2 dostupni su tri radna dana nakon uzimanja uzorka.
  Ovisno o Vašem izboru, nalazi se mogu preuzeti osobno (radnim danom od 10.00 do 14.00 sati na istoj lokaciji) ili se na Vaš zahtjev šalju na kućnu adresu.

  Nalaz serološkog testiranja na SARS-CoV-2 učinjen na A3 uputnicu dostavlja se putem CEZIH-a liječniku obiteljske medicine koji je ordinirao pretragu.

  Saznajte više o nekim zdravstvenim temama (PEP, majmunske boginje, hepatitis A, gripa, ospice, itd.)

  Saznajte više o nekim temama

  Streptokokne bolesti
  Streptokokne bolesti_letak.pdf

  Gripa
  Gripa u djece: najčešća pitanja i odgovori
  Gripa u odraslih osoba: najčešća pitanja i odgovori

  Majmunske boginje
  Mpox (eng. Monkeypox; majmunske boginje)_Upute za bolesnike na kućnom liječenju.pdf

  Postekspozicijska profilaksa (PEP) zaraze HIV-om
  PEP zaraze HIV-om_letak.pdf

  Hepatitis A
  Hepatitis A_letak.pdf
  Više informacija na portalu hepatitis.hr

  Ospice
  Ospice_letak.pdf

  Enterobijaza – zaraza malom dječjom glistom
  Enterobijaza_letak.pdf

  Groznica zapadnog Nila
  Groznica zapadnog Nila_letak.pdf
  Groznica zapadnog Nila_poster

  Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom (mišja groznica) 
  HVBS_letak (za zdravstvene djelatnike)
  HVBS_brošura (za građane)
  HVBS_plakat (za građane)

  Pristup medicinskoj dokumentaciji

  Poštovani pacijenti,

  Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji zajamčeno je odredbama u članku 23. stavku 1. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 168/04, 37/08, u daljnjem tekstu: ZZPP) koji se temelji na pravu pacijenta na obaviještenost o svom zdravstvenom stanju. Pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti te ima pravo o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije.

  Medicinska dokumentacija koja se uručuje pacijentu po završenom liječničkom pregledu, odnosno, po završenom liječenju, propisuje se posebnim zakonom kojim se uređuju vrste i sadržaj te način vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom.

  U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju ima bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno, skrbnik pacijenta. Navedene osobe imaju pravo o svom trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije. Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju, pacijent daje pisanom izjavom, solemniziranom od javnog bilježnika.

   

  POSTUPNIK IZDAVANJA PRESLIKE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PACIJENTU I/ILI OSOBI KOJA JE PO ZAKONU OVLAŠTENA ZAHTIJEVATI PRESLIKU MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

   

  Postupak izdavanja preslike medicinske dokumentacije pacijentu i/ili osobi koja je po zakonu ovlaštena zahtijevati presliku medicinske dokumentacije, započinje ispunjavanjem obrasca  Zahtjev za izdavanje preslike medicinske dokumentacije OB-SMD2-1.1 (u daljnjem tekstu: Zahtjev).

  • Zahtjev može podnijeti pacijent, uz presliku važeće osobne iskaznice.
  • Ukoliko Zahtjev podnosi osoba koja je po zakonu ovlaštena zahtijevati presliku medicinske dokumentacije, odnosno bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra, zakonski zastupnik, odnosno, skrbnik pacijenta tada prilaže:
  • preslike važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
  • preslike važeće osobne iskaznice pacijenta ako je isti posjeduje (osim kada se traži medicinska dokumentacija umrlog pacijenta), kao i
  • dokaza na temelju kojeg se zahtijeva medicinska dokumentacija (dokaz o srodstvu / rodni list, izvadak iz matice rođenih ili umrlih, vjenčani list, punomoć, odluka nadležnog tijela itd.)
  • Nakon smrti pacijenta, pravo na presliku medicinske dokumentacije imaju uži srodnici pacijenta, odnosno, u skladu sa čl. 24. Zakona o zaštiti prava pacijenata – bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno, skrbnik pacijenta.

  Zahtjev i potrebni dokumenti mogu se:

  predati osobno urudžbiranjem u Službi za opće, pravne i kadrovske poslove

  -poslati poštom na adresu: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska cesta 8, 10 000 Zagreb, Odjel za medicinsku dokumentaciju

  -poslati elektroničkom poštom na e-mail adresu: zloncaric@bfm.hr

  Zahtjevi se rješavaju u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja, a ukoliko je potrebno dulje vrijeme za rješavanje, podnositelji zahtjeva će o tome biti obaviješteni putem telefona, odnosno, putem elektroničke pošte, navedene u zahtjevu, uz navođenje novog roka za rješavanje zahtjeva. Ukoliko je zahtjev nepotpun/neuredan, podnositelj se u roku od pet (5) radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva poziva da predmetni dokument dopuni/uredi. Podnositelj zahtjeva se poziva na dopunu na isti način na koji je podnio zahtjev.

   

  NAKNADA TROŠKOVA

  Odluka o cijeni izrade preslike ili izrade digitalnog formata skeniranjem medicinske ili nemedicinske dokumentacije.pdf

  Zahtjev za izdavanje preslike medicinske dokumentacije.pdf

  Hitan prijam za djecu i odrasle

  Ambulantna služba za hitan prijam bolesnika radi od 0 do 24 sata.

  Odjel za hitan prijam bolesnika (tzv. Centralna prijamna ambulanta „CPA“) sastoji se od ambulante za odrasle bolesnike i ambulante za djecu.

  Odjel za hitan prijam bolesnika obavlja hitne i kontrolne preglede, trijažu, dijagnostiku i inicijalno liječenje svih bolesnika koji dolaze u Kliniku samostalno ili su upućeni od liječnika obiteljske medicine ili drugih specijalista. Bolesnici se pregledavaju po stupnju hitnosti koji procjenjuje medicinska sestra ili liječnik.

  Za prvi pregled, kao i za kontrolni pregled, bolesnik obavezno treba imati uputnicu, ukoliko se ne radi o hitnom stanju.

  Odjel za hitan prijam bolesnika – odrasli (ambulanta za hitan prijam odraslih bolesnika) smješten je u prizemlju modularne bolnice.
  Radno vrijeme: 0 – 24 sata
  Kontakt telefon: 01/2826-210

  Odjel za hitan prijam bolesnika – djeca (ambulanta za hitan prijam djece u dobi 0 – 18 godina) nalazi se u prizemlju Upravne zgrade Klinike (velika žuta zgrada), uz izlaznu rampu prema Rockefellerovoj ulici.
  Radno vrijeme: 0 – 24 sata
  Kontakt telefon: 01/2826-144

  Hematološke i biokemijske laboratorijske pretrage rade se tijekom 24 sata, ukoliko specijalist infektolog procijeni da ih je potrebno učiniti u interesu bolesnika, a također se rade mikrobiološke i ostale pretrage.

  Radiološko snimanje za potrebe Odjela za hitan prijam bolesnika može se obaviti u vremenu od 0.00 do 24.00 sata. Radiolog očitava snimke radnim danom u vremenu od 8.00 do 22.00 sata, a subotom, nedjeljom i blagdanom u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.

  Nalazi mikrobioloških pretraga uzorkovanih u Odjelu za hitan prijam bolesnika mogu se podići na šalteru prijamne ambulante smještenom u prizemlju modularne bolnice. Nalazi se izdaju radnim danom od 8.00 do 20.00 sati.

  Rezultati obavljenih mikrobioloških pretraga dostupni su ovisno o traženoj pretrazi: npr. nakon 4 – 5 dana od uzimanja materijala za pretragu (bris ždrijela, urinokultura, stolica i sl.); nakon 5 – 7 dana od uzimanja materijala za pretragu (hemokulture).

  Rezultati RT-PCR testiranja obriska nazofarinksa na SARS-CoV-2 gotovi su unutar 24 sata, a iznimno, zbog obima posla, čekaju se do maksimalno 48 sati. Nalaz se dostavlja putem e-pošte samo u slučaju kada je prilikom upisa bolesnika ostavljena valjana e-mail adresa.

  Shema – Hitan prijam za djecu i odrasle.pdf
  Shema – Smjerokazi za hitan prijam, RTG i UZV.pdf

  Dnevne bolnice za djecu i odrasle

  U okviru pružanja skrbi bolesnicima s infektivnim bolestima, osim ambulantnog te “klasičnog” bolničkog liječenja (hospitalizacije), u Klinici je organizirano i liječenje bolesnika u tzv. Dnevnoj bolnici.
  Dnevna bolnica služi za kratkotrajnu hospitalizaciju bolesnika kojima je potrebna opservacija, jednostavna dijagnostička obrada i najčešće kratkotrajna parenteralna antimikrobna terapija. Najkraći boravak bolesnika u Dnevnoj bolnici je 6 sati, a najdulji 24 sata. Nakon uzimanja podataka o bolesti i kliničkog pregleda odlučuje se o primitku bolesnika u Dnevnu bolnicu. U Dnevnoj bolnici se uzimaju potrebne laboratorijske pretrage te provodi odgovarajući klinički nadzor i liječenje bolesnika. Ovisno o kliničkoj slici, tijeku bolesti te nalazima, liječnik odlučuje o postupku liječenja, trajanju boravka i otpustu iz Dnevne bolnice, kao i eventualnoj potrebi za “klasičnom hospitalizacijom”.
  Dnevna bolnica za odrasle bolesnike nalazi se u sklopu Odjela za opću infektologiju dok se Dnevna bolnica za djecu nalazi na tri lokacije, odnosno tri odjela u sklopu Zavoda za infektivne bolesti djece  (Odjel za novorođenčad i dojenčad, Odjel za malu djecu s Jedinicom za intenzivno liječenje i Odjel za predškolsku i školsku djecu). Za djecu hospitaliziranu u dječjim dnevnim bolnicama skrbe liječnici pojedinih dječjih odjela gdje se Dnevna bolnica nalazi.

  Više informacija o Dnevnim bolnicama za djecu i odrasle pročitajte u sljedećim uputama:
  Dnevna bolnica za odrasle
  Dnevna bolnica za djecu – Odjel za predškolsku i školsku djecu
  Dnevna bolnica za djecu – Odjel za malu djecu s JIL-om

  Kako doći do nas

  Naša adresa je Mirogojska cesta 8, 10 000, Zagreb.
  Ako koristite javni gradski prijevoz: tramvajske linije broj 8 i 14 u smjeru Mihaljevca dovest će vas do stanice „Gupčeva zvijezda“ na kojoj silazite.
  Uputite se Mirogojskom cestom do križanja s malom uličicom Rockefellerova, odakle možete ući u Kliniku (samo za pješake).

  Ograničenje ulaza osobnim vozilima u bolnički krug

  Zbog izvođenja građevinskih radova u vidu izgradnje i rekonstrukcije bolničkih zgrada te osiguranja sigurnosti i nesmetanog rada, u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska 8, Zagreb, primjenjuje se posebna regulacija ulaska, kretanja i parkiranja vozila unutar bolničkog kruga.

  Ulazak vozilima u krug Klinike dozvoljen je samo za taksi, sanitetska i vozila hitne medicinske pomoći te za vozila s posebnom dozvolom za ulazak.
  Za vrijeme korištenja zdravstvene skrbi ili dolaska u posjetu u Kliniku za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević”, osobno vozilo trebate parkirati izvan bolničkog kruga.
  Ako se radi o osobi s invaliditetom ili teško pokretnoj osobi preporuča se dolazak s pratnjom koja će pacijenta odvesti kolicima do bolničkog odjela. Ukoliko su potrebna kolica za prijevoz pacijenta pratnja ih može zatražiti kod djelatnika Klinike.

  Ukoliko se radi o teškom općem stanju osobe s invaliditetom ili teško pokretne osobe koju pratnja dovozi osobnim vozilom, iznimno je moguć ulaz u bolnički krug do traženog odjela.
  Obveza je vozača osobnog vozila, odmah po iskrcaju pacijenta, izaći iz bolničkog kruga.

  Prilikom ulaska obavezno je zaustavljanje na porti Klinike i javljanje djelatniku!