Povijest sestrinstva

Razvoj zdravstvene njege i sestrinstva u našoj ustanovi povezan je s osnivanjem infektološke djelatnosti i razvojem stručnog obrazovanja.
Početkom osnivanja naše bolnice (1893.g.) njegu bolesnika su obavljale priučene civilne žene – nekvalificirane bolničarke, koje su dugo godina radile u bolnicama i uz pomoć liječnika stekle određenu praksu. Bile su zadužene za higijenu rublja, bolesnika i njegove okoline, kao i ostalog pribora koji se koristio u skrbi bolesnika, a organizacija rada se odvijala centralizirano.

Zahvaljujući potrebama Škole za medicinske sestre u Mlinarskoj ulici da se našoj ustanovi održava praktične vježbe učenika (1928.g.), bolnica je dobila dvije obrazovane medicinske sestre – Margaretu Denih i Mihaelu Terzić. Na taj način je zaposlen veći broj obrazovanih sestara i unaprjeđen stručni rad u Bolnici. Međutim, zbog teških uvjeta rada (sve veći priliv teških bolesnika i skučeni radni prostor), dolazi do učestalijeg obolijevanja osoblja, kao i napuštanja Bolnice. Osim toga, razvojem novih metoda liječenja bolesnika, rasle su i potrebe za većim stručnim znanjem, čime je osoblje bilo dodatno opterećeno i što je djelomično uzrokovalo odlazak osoblja.

Suradnja sa školom je omogućila usmjeravanje Bolnice na zapošljavanje sestrinskog kadra, višeg stručnog obrazovanja (1947.g. i nadalje). Na inicijativu vms Agnete (Nete) Dumenčić, osnovana je škola za bolničare u našoj ustanovi (1958.g.). Sestra Neta je istovremeno bila ravnateljica škole, organizirala je njegu bolesnika i nadzor rada. Nakon toga se stanje značajno promijenilo, jer su za održavanje nastave i prakse bili potrebni kvalitetni radni uvjeti. Većina dobro obrazovanih bolničarki se zaposlila kod nas, čime je povećana kvaliteta njege i skrb za bolesnika, a nastavlja se i obrazovanje zaposlenih bolničarki na višoj razini.

Stvaranje novih radnih uvjeta i dolazak novog kadra medicinskih sestara postignut je najveći napredak i bitno je utjecalo na daljnji razvoj naše ustanove. Na dječjim odjelima, osim medicinskih sestara, njegu je obavljalo nekoliko dječjih njegovateljica, uglavnom kod novorođenčadi, dojenčadi i male djece. 1964. g. je osnovana Jedinica za intenzivno liječenje u kojoj medicinske sestre počinju raditi složenije poslove kod bolesnika. Tijekom rada stječu sve više novih iskustava i znanja.

No, kako se radilo u uvjetima većeg rizika za pojavu bolničkih infekcija, težište edukacije medicinskih sestara u to vrijeme bilo je usmjereno ka usvajanju mjera za sprječavanje njihova nastanka. U tu svrhu su bili organizirani stručni edukativni sastanci svog osoblja na odjelima. Poseban značaj u prijenosu bolničkih infekcija pripadao je medicinskim sestrama. Potrebno je dodati da se od postanka naše ustanove do danas, stavljao naglasak na važnost čistoće bolesnika i njegove okoline.

Temeljem navedenog, nakon završenog obveznog obrazovanja, na razini Klinike bila su organizirana stalna predavanja za medicinske sestre – pripravnice, koje su obvezno polagale interni ispit o stečenom znanju. Organizator je bila glavna sestra Klinike – vms Smiljka Nell (1968.-1987.). Takav način edukacije se provodi i danas.

Za vrijeme Domovinskog rata (1991.g.) ponovno je došlo do naglog osipanja stručnog sestrinskog kadra. Zbog toga su bili organizirani tečajevi za pomoćne djelatnike u zdravstvu, koji su se održavali pri Narodnom sveučilištu u Zagrebu. Nakon završenog tečaja, zapošljavane su djelatnice umjesto stručnog sestrinskog kadra. Jedan od predavača u Narodnom sveučilištu bila je i tadašnja glavna sestra naše Klinike – vms Josipa Vugec (1987.-1994.).

Ni poslije rata (nakon 1995.), stanje stručnog sestrinskog kadra se nije poboljšavalo sukladno potrebama u našoj ustanovi. Na inzistiranje nove glavne sestre, Klinika je odobrila stipendiju za 30 učenika II i III razreda zagrebačkih škola za medicinske sestre (1997.g.). Treba reći da se brojno stanje medicinskih sestara popravilo zapošljavanjem prve generacije stipendista (1997.). Sljedeći zadatak bio je da ih što prije osposobimo za samostalni rad. U tu svrhu je glavna sestra Klinike, uz suradnju glavnih sestara odjela i uprave, organizirala jednotjedni tečaj na kojem su novozaposlene med. sestre – pripravnice svladale najpotrebnije znanje (općeg i stručnog sadržaja) za sigurnije odvijanje radnog procesa.

Gordana Kičin Ercegovac, HUMS – Infektološko društvo:  50 godina rada i djelovanja – crtice iz povijesti

Zdravstvena njega danas

U Klinici se danas obavljaju najsloženiji medicinski postupci u kojima ključnu zadaću imaju medicinske sestre usmjerene neprekidnom pružanju zdravstvene njege, zasnovane na načelima stručnog znanja i odgovornosti sukladno znanju, individualnom pristupu bolesniku, timskom radu i trajnom usavršavanju u struci. Profesionalnim odnosom, medicinske sestre pružaju sigurnost bolesniku, koristeći najsuvremeniju tehnologiju u procesu rada.

Zdravstvena njega je organizirana u okviru 11 zavoda i odjela, od kojih je 7 za liječenje odraslih i 3 za djecu, uključujući intenzivno liječenje, akutnu i kroničnu dijalizu. Nadalje, na razini polikliničko-konzilijarne djelatnosti, zdravstvena njega obuhvaća posebno dinamično zbrinjavanje bolesnika u hitnom prijamu, dnevnim bolnicama i rad u specijalističkim ambulantama.

Multidisciplinarni pristup rada uključuje suradnju na svim razinama i sa svim profilima, koji sudjeluju u procesu pružanja skrbi za bolesnika, zdravstvenim i nezdravstvenim. On se temelji na trajnom osobnom i stručnom usavršavanju, kao i praksi zasnovanoj na dokazima. U tu svrhu organiziraju se predavanja, tečajevi, seminari i ostali stručni skupovi za medicinske sestre, koje aktivno sudjeluju u izradi stručnih radova.

Koristeći suvremene metode liječenja kod infektoloških bolesnika, medicinske sestre su ovladale postupke iz akutne i kronične dijalize.

Jedan od većih postignuća u posljednje vrijeme je razvoj rada u okviru dječje populacije. Holistički pristup u zdravstvenoj njezi bolesnog djeteta u proces rada uključuje roditelje, kojima je omogućen cjelodnevni boravak uz bolesno dijete. Tijekom boravka imaju mogućnost da kod svog djeteta obave neke postupke – kupanje, hranjenje, previjanje, praćenje na dijagnostičke pretrage, kao i sudjelovanje u primjeni određenih metoda antipireze. Na taj način se kod roditelja i djece razvija osjećaj sigurnosti i povjerenja. Uvedene aktivnosti su doprinijele da naša ustanova dobije naslov “Bolnica prijatelj djece”.

Unapređenje i promocija sestrinske prakse postiže se i trajnom kvalitetnom suradnjom s ostalim zdravstvenim ustanovama, medicinskim školama i Zdravstvenim veleučilištem. Taj vid suradnje djelomično potiče daljnje školovanje medicinskih sestara.

Uvođenje standarda zdravstvene njege, razvoja sestrinske dokumentacije, omogućavanje studijskih boravaka u inozemstvu i istraživačkih projekata osigurati će podizanje kvalitetnije zdravstvene skrbi.

Struktura medicinskih sestara

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, glavna sestra Klinike – Danijela Miše, mag.med.techn.
Medicinska sestra za edukaciju i kontrolu kvalitete zdravstvene njege – Željka Rašić, mag.med.techn.
Medicinska sestra za intrahospitalne infekcije – Marija Čulo, mag.med.techn.
Glavna sestra za planirani otpust i edukaciju – Adelka Zoretić, mag.med.techn.

Glavne sestre Zavoda/Odjela:
Mirjana Dumančić, mag.med.techn. – Zavod za akutne respiratorne infekcije (I odjel)
Jelena Brajo, bacc.med.techn. – Zavod za urogenitalne infekcije (II/desno muški odjel)
Dinka Šuštić, bacc.med.techn. – Zavod za urogenitalne infekcije (II/lijevo ženski odjel)
Verica Škec, mag.med.techn. – Odjel za gastrointestinalne infekcije (IV odjel)
Mirjana Barać, bacc.med.techn. – Odjel za za infekcije kože i lokomotornog sustava (V odjel)
Danijela Debogović, mag.med.techn. – Zavod za infekcije imunokompromitiranih bolesnika (VI/1 odjel)
Anđa Novokmet, mag.med.techn. – Zavod za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju (VI/centar)
Marica Trogrlić, mag.med.techn. – Zavod za infekcije probavnog trakta (VI/2 odjel)
Anka Anđelić, bacc.med.techn. – Zavod za infektivne bolesti djece – Odjel za novorođenčad i dojenčad (III odjel)
Anđelka Budrović, mag.med.techn. – Zavod za infektivne bolesti djece – Odjel za malu djecu s JIL-om (VI/prizemno)
Sonja Lukić, bacc.med.techn. – Zavod za infektivne bolesti djece – Odjel za predškolsku i školsku djecu (VI/3 odjel)
Kata Fiak, bacc.med.techn. – Odjel za hitan prijam bolesnika
Gordana Kičin Ercegovac, mag.med.techn. – Odjel za opću infektologiju s dnevnom bolnicom
Ivana Javorić, bacc.med.techn. – Ambulanta za HIV/AIDS
Slavica Marjanović, bacc.med.techn. – Endoskopija
Gabrijela Mihaljević, bacc.med.techn. – Odjel centralne sterilizacije

Kolegij sestara

Radi koordiniranja djelatnosti medicinskih sestara i tehničara u organizacijskim jedinicama, osniva se Kolegij glavnih sestara.

Kolegij sestara (i tehničara) je stručno tijelo koje osigurava provođenje svih aktivnosti vezanih za zdravstvenu njegu i rad pomoćnog osoblja u organizacijskim jedinicama medicinske djelatnosti.

U radu Kolegija sudjeluju:
-glavna sestra Klinike,
-glavne sestre (i tehničari) organizacijskih jedinica medicinske djelatnosti,
-voditelj odsjeka za održavanje higijene bolničkog prostora i serviranje hrane,
-medicinska sestra za kontrolu i nadzor bolničkih infekcija,
-medicinska sestra za kontrolu kvalitete zdravstvene njege.

Predsjednik Kolegija je glavna sestra Klinike koja obavlja sljedeće poslove:
-priprema prijedloge i utvrđuje dnevni red sastanka,
-rukovodi sastankom,
-organizira vođenje zapisnika o radu Kolegija,
-zaključke Kolegija podnosi ravnatelju Klinike.

Kolegij sestara razmatra tekuća pitanja vezana za organizaciju zdravstvene njege i rada pomoćnog osoblja u organizacijskim jedinicama medicinske djelatnosti, kao i pitanja značajna za usklađenje djelatnosti medicinskih sestara u sustav funkcioniranja Klinike, odnosno sustav zdravstvene zaštite.

Stručna povjerenstva i timovi

Stručna povjerenstva i timovi se osnivaju odlukom ravnatelja Klinike na prijedlog glavne sestre i/ili Kolegija sestara.

Povjerenstvo za izbor kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa za medicinske sestre i prvostupnice sestrinstva:

Članovi povjerenstva su:

– Danijela Miše, mag.med.techn. – predsjednik
– Željka Rašić, mag.med.techn. – član
– Marija Čulo, mag.med.techn. – član

Stručni tim za zbrinjavanje dekubitusa

U svrhu stručne procjene dekubitalne rane kod bolesnika i prijedloga za najučinkovitiji i najuspješniji način zbrinjavanja (vrstu tretmana).

Članovi tima su:
– Anđa Novokmet, mag.med.techn. – glavna sestra Zavoda za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju (VI/centar)
– Danijela Debogović, mag.med.techn. – glavna sestra Zavoda za infekcije imunokompromitiranih bolesnika (VI/1 odjel)
– Natalija Ivanković, bacc.med.techn. – glavna sestra Odjela za infekcije kože i lokomotornog sustava (V odjel)

U pripremi je osnivanje sestrinskih timova za:
– izradu postupnika,
– stručni nadzor rada medicinskih sestara,
– provjeru stručnog znanja i vještina,
– kategorizaciju bolesnika i izradu normativa

Stručno usavršavanje

Plan trajnog usavršavanja za medicinske sestre u 2021. godini

Predavanja se održavaju u velikoj predavaonici Klinike s početkom u 13 sati.
Kontakt osoba: Sonja Lukić, bacc.med.tech. Mob. 091 40 12 660; e-mail: slukic@bfm.hr

Stručno usavršavanje
Medicinske sestre su osposobljene za postupke dijalize (KBC Zagreb, Zavod za dijalizu i u KB Dubrava, Zavod za dijalizu) te za postupke bronhoskopije (KB Jordanovac, Kabinet za bronhoskopiju)

– Medicinske sestre – pripravnici

Početkom zasnivanja pripravničkog staža uče osnovna znanja o specifičnostima ustanove i radnog mjesta, sa sljedećim sadržajem:

1. Trajno obrazovanje
2. Radni prostor i radna okolina
3. Transport bolesnika
4. Etički kodeks med.sestara i komunikacija (identifikacijska iskaznica)
5. Odjeća i obuća, raspoređivanje na radna mjesta
6. Biološke štetnosti
7. Prevencija protiv zaraznih bolesti
8. Potencijalno infektivni i oštri materijal
9. Bolničke infekcije, izolacije (čisto – nečisto)
10. Opće mjere zaštite
11. Prolazi – glavni, sporedni i transportni putovi
12. Rad s aparatima i uređajima koji se nalaze u radnim prostorima
13. Kemijske štetnosti – skladištenje i uporaba zapaljivih tvari, kiseline, lužine
14. Druge opasnosti specifične za pojedine radne jedinice (rtg, i sl.)
15. Protupožarna zaštita

Tijekom obveznog jednogodišnjeg staža redovno prisustvuju stručnim predavanjima. Nakon rada na određenom Zavodu/Odjelu pristupaju internom ispitu, koji obuhvaća utvrđivanje stečenih znanja i vještina.

Klinika je i referentna ustanova za obavljanje pripravničkog staža iz infektološke njege bolesnika, kao i pedijatrijske njege. U razdoblju od jedne godine, pripravnički staž iz drugih zdravstvenih ustanova Zagreba i Zagrebačke županije u okviru infektološke njege obavi oko 350 medicinskih sestara – pripravnika, dok manji broj njih obavlja i pedijatrijsku njegu.